Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Poskytujeme outsourcing vnitřních předpisů a všechny služby s tím spojené

Můžete si nás najmout na kompletní správu vnitřních předpisů nebo výkon funkce útvaru hlavní metodiky. V současné době se specializujeme na problematiku sektoru veřejné správy, máme ale velké zkušenosti i ze sektoru finančních institucí a jiných podniků. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás prostřednictvím našich kontaktů.

I velký nepořádek je možné vyčistit, máte-li k dispozici toho správného odborníka

Náplň činnosti útvaru hlavní metodiky

Útvar hlavní metodiky je zástupné pojmenování útvaru, oddělení nebo jiného organizačního prvku suplujícího výkon funkce hlavního metodika organizace (účetní jednotky). Vzhledem k tomu, že svým postavením a činností je v praxi jedním z hlavních nástrojů řízení, bývá v rámci organizační struktury nejčastěji zařazen minimálně na stejné úrovni jako útvar vnitřního auditu a podléhá nejvyššímu vedení organizace. Je základním nástrojem operativního a finančního řízení v rukách manažerů a představuje rozhodující koordinační i vývojový článek jejich řídící činnosti.

Náplní činnosti útvaru hlavní metodiky je především tvorba, distribuce a správa všech vnitřních předpisů produkovaných organizací. Portfolio vnitřních předpisů přitom v praxi nejčastěji reprezentují

  • vnitroorganizační pravidla, jako nejvyšší norma ve formátu strukturované publikace s kompaktním souhrnem vnitřních pravidel a pracovních postupů,
  • prováděcí směrnice, které dle potřeby rozvádějí nebo doplňují ustanovení vnitroorganizačních pravidel a jejichž obsah je postupně zpětně do vnitroorganizačních pravidel začleňován,
  • navazující předpisy, kterými mohou být nařízení nebo pokyny nejvyššího vedení a podřízených organizačních útvarů vztahující se k dané problematice nebo související s přímým výkonem řídící činnosti.

Organizační útvary a vedoucí zaměstnanci předávají jimi produkované vnitřní předpisy útvaru hlavní metodiky a zveřejňují je jeho prostřednictvím. Zveřejňování jakýchkoli vnitřních předpisů mimo pozici útvaru hlavní metodiky není v organizaci dovoleno. Tímto je zajištěna úplná kontrola nad všemi procesy spojenými s tvorbou, distribucí i správou vnitřních předpisů a vyloučena možnost jejich vzájemné nekompatibility v rámci koncepce řízení uplatňované vnitřními předpisy organizace.

Útvar hlavní metodiky zpracovává a kontroluje obsahovou stránku vnitřních předpisů a dohlíží na jejich věcnou i formální správnost. Při výkonu své činnosti zejména

  • přijímá návrhy vnitřních předpisů od vedoucích zaměstnanců a jiných organizačních útvarů, provádí jejich obsahovou, stylistickou a jazykovou úpravu, odstraňuje zjištěné nesrovnalosti, jakož i jiné vady, a provádí jednotnou grafickou úpravu, sazbu a zlom všech vnitřních předpisů v souladu s českými typografickými pravidly, včetně kompletní předtiskové přípravy,
  • vyžaduje-li to povaha vnitřních předpisů, organizuje připomínková řízení k jejich obsahu napříč kompetentními organizačními útvary, shromážděné připomínky vyhodnocuje, zapracovává do návrhů vnitřních předpisů a je-li to nutné, řeší jejich případné rozpory se zúčastněnými organizačními útvary nebo vedoucími zaměstnanci,
  • výslednou podobu vnitřních předpisů předkládá odpovědným organizačním útvarům k závěrečnému schválení vedoucími zaměstnanci, schválené vnitřní předpisy stanoveným způsobem zveřejňuje a zajišťuje jejich distribuci uvnitř organizace, nejčastěji v elektronické formě,
  • je-li to požadováno, zajišťuje také tiskovou produkci vydávaných vnitřních předpisů ve spolupráci s příslušným organizačním útvarem nebo externím dodavatelem, a to zpravidla v případě vnitroorganizačních pravidel v knižním bloku,
  • sestavuje souhrnný účtový rozvrh, jako základní metodickou pomůcku v souladu s požadavky finančního výkaznictví, modeluje vnitroorganizační bilanci aktiv a pasiv a vnitroorganizační výkaz zisku a ztráty, případně i jiné finanční výkazy, a v rámci systému vnitřních předpisů vydává metodiku k jejich sestavování,
  • v součinnosti s odpovědným organizačním útvarem připravuje, zpracovává a v rámci systému vnitřních předpisů vydává metodiku finančního výkaznictví a vedení účetnictví, podílí se svými podněty na zdokonalování procesů operativního a finančního řízení a svou odbornou působností přispívá k posilování všeobecného účetního prostředí uvnitř organizace,
  • spolupracuje s útvarem vnitřního auditu a na základě jeho poznatků, vyžadují-li to okolnosti, napomáhá k nápravě zjištěných nedostatků návrhy odpovídajících úprav vnitřních předpisů.

Z hlediska personálního obsazení útvaru hlavní metodiky je rozhodující především míra a rozsah jeho působnosti uvnitř organizace. Ve skromnějších podmínkách postačí zajištění pozice hlavního metodika alespoň jedním kvalifikovaným specialistou vnitřních předpisů s dostatečnými zkušenostmi ze všech oborů činnosti tohoto útvaru.


Souhrnný účtový rozvrh

Souhrnný účtový rozvrh je základní metodickou pomůckou, podle které účetní jednotka sestavuje účtový rozvrh v souladu se zákonem o účetnictví.

Zahrnuje soustavu syntetických a k nim příslušných souhrnných analytických účtů, které se používají v průběhu účetního období k zaúčtování všech účetních operací a s jejichž pomocí lze automatizovaně sestavovat nejen účetní závěrku, ale i jiné finanční výkazy, včetně vnitroorganizačních rozvahových a výsledkových výkazů.

Bez předchozího sestavení souhrnného účtového rozvrhu není dost dobře možné vytvořit kompletní metodiku účetnictví jakékoli účetní jednotky.

Potažmo to znamená, že se vždy začíná v prvé řadě výkaznictvím a jeho potřebám se pak přizpůsobují postupy vedení účetnictví.

Správu a údržbu souhrnného účtového rozvrhu má na starosti útvar hlavní metodiky. Útvary zabývající se vedením účetnictví se řídí jeho strukturou a v rámci této otevírají ve vnitřním informačním systému podrobné analytické účty.

Fyzicky se pak účtuje v rámci podrobných, případně souhrnných analytických účtů a účtování přímo na syntetické účty není dovoleno. Syntetické účty slouží pouze k agregaci výsledků a sestavení hlavní knihy.

Všeobecné účetní prostředí

Všeobecné účetní prostředí lze chápat jako soustavný proces působení na zaměstnance prostřednictvím všech dostupných nástrojů s cílem naučit je správně vnímat postavení účetnictví v organizaci a porozumět jeho významu zejména z hlediska zásady neomezeného trvání podniku. Ta je přímo závislá na efektivním hospodaření a dobrém finančním řízení zajišťujícím v konečném důsledku zachování odpovídající zaměstnanosti. Podmínkou pro to je i dobře fungující účetní systém a účast všech zaměstnanců na docílení co nejlepších výsledků.


Michal Cipra, autor a projektový manažer cv