Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Finanční management veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Průvodce právním rámcem finančního řízení veřejných rozpočtů. Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2694-8842

 • 2990 Kč / 5244 stran
 • 12 aktualizací včetně nového vydání publikace pro příslušný rozpočtový rok
 • množstevní slevy až 80 % (viz níže podrobnější informace o ceně)
 • aktuální verze 4.13 z 29. února 2024

ISBN 978-80-908140-3-5 v klasické knižní distribuci Aleš Čeněk, Kosmas, Luxor bez aktualizací a instalačního balíčku


Publikace Finanční management veřejné správy je koncipována jako strukturované datové úložiště na bázi informačního systému dodávané v kompilovaném instalačním balíčku. Je připravena jako podpůrný produkt usnadňující orientaci v projektu rozšíření funkcí státní pokladny a zavedení účetnictví státu.

Jedná se o elektronickou publikaci v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací, která komplexně řeší problematiku hospodaření veřejných rozpočtů.

Zahrnuje modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací. Je sestavena jako metodicko-pracovní pomůcka pro každodenní použití (bez zbytečných řečí jde přímo k věci, stručně a výstižně vysvětluje danou problematiku).

Obsah publikace postupně prochází všemi podrobnostmi, od právního postavení a hospodaření, přes rozpočtová pravidla, přípravu a vypracování rozpočtu, financování, hodnocení a vykazování, vypořádání, kontrolu, a samozřejmě také zásady vedení účetnictví, směrnou účtovou osnovu a postupy účtování, sestavování účetní závěrky, až po následnou konsolidaci účetních závěrek.

Veškeré informace potřebné k účinnému finančnímu řízení jsou tak přehledně pohromadě v jednom praktickém balíčku.

Výjimečnost jejich zpracování spočívá především v překlenutí nesystémovosti, kterou trpí národní legislativa, sjednocením do jednoho kompaktního vzájemně propojeného celku. Komplexní zpracování celé problematiky pečlivě řeší všechny detaily a nenásilnou formou poukazuje také na nesrovnalosti, které se zde vyskytují.

Ustanovení publikovaných předpisů (včetně příloh) jsou modifikována tak, aby jim čtenář lépe porozuměl, a jsou doplněna věcnými vysvětlivkami a odkazy na související právní předpisy umístěnými v poznámkách pod čarou. Výrazným charakteristickým rysem celého díla je i nekompromisní preciznost pojmů.

Publikace je sestavena originálním publikačním designem final® Cover Design15, zajišťujícím dokonalou přehlednost, je vybavena postupnými obsahy, unikátním systémem poznámek pod čarou, které jsou skutečně pod čarou na každé straně, nikoli na konci kapitoly či samotné publikace, a disponuje i řadou dalších inovací, které pomáhají rychlejšímu získávání odborných znalostí.

V tomto katalogu najdou zaměstnanci veřejné správy rychle a jednoduše informace, které potřebují ke své práci (včetně všech relevantních souvislostí), i mnoho inspirace k jejímu dalšímu zkvalitnění. Na těchto základech pak mohou dále stavět v každodenní praxi, což jim v konečném důsledku umožní si předmětnou problematiku lépe osvojovat, snadněji zapamatovat a v neposlední řadě se v ní i lépe orientovat.


Publikace Finanční management veřejné správy je určena především pro správce kapitol státního rozpočtu a všechny ostatní organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní fondy, kraje, obce, dobrovolné svazky obcíúzemní příspěvkové organizace.

Posloužit ale může i jiným subjektům vstupujícím do konsolidačního celku státu. Přínosná může být také pro studenty nebo kohokoli, kdo se zajímá o hospodaření veřejných rozpočtů. Společně s publikací Účetnictví organizací veřejné správy je jediným oborovým standardem svého druhu v České republice.


Rozsah obsahu publikace je 5244 stran v širokoúhlém formátu PDF B5 (165 × 240 mm).

Publikace je aktualizována vždy v případě, dojde-li v návaznosti na prováděné legislativní změny k úpravám jejího obsahu (periodická měsíční aktualizace). Počátkem každého kalendářního roku je distribuováno nové vydání zohledňující dosavadní úpravy a sestavené ve znění pro příslušný rozpočtový rok (v rámci periodické aktualizace).

Poskytujeme outsourcing vnitřních předpisů a všechny služby s tím spojené

Pokračovat

Můžete si nás najmout na kompletní správu vnitřních předpisů nebo výkon funkce útvaru hlavní metodiky. V současné době se specializujeme na problematiku sektoru veřejné správy, máme ale velké zkušenosti i ze sektoru finančních institucí a jiných podniků.

Finanční management veřejné správy není jen pouhou elektronickou publikací. Jedná se o propracovaný informační systém s periodickou aktualizací a souborem aplikací, které lze jednoduše nasadit v prostředí operačního systému Windows.

Zahrnuje aplikaci MSIX Installer, DeskTopLocalNet distribuovanou v jednom souhrnném instalačním balíčku.

 • Aplikace MSIX Installer maximálně zjednodušuje instalační proceduru a může se starat o automatické stahování jednotlivých aktualizací z internetu na pozadí operačního systému Windows 11. Jakmile je uvolněna aktualizace aplikace DeskTop, aplikace MSIX Installer ji může zkopírovat do datového úložiště WindowsApps, odkud ji lze autorizovaně instalovat.
 • Aplikace DeskTop je off-line verze publikace ve formátu PDF určená k použití na samostatných počítačích i mobilních zařízeních nebo v počítačových sítích s operačním systémem Windows prostřednictvím aplikace LocalNet. Podporuje instalaci pro samostatné (lokální) počítače i síťové servery.
 • Aplikace LocalNet je klientská instalace připojení pracovní stanice k síťovému serveru a je součástí serverové instalace aplikace DeskTop. Umožňuje použití aplikace DeskTop pomocí instalovaného přístupového rozhraní v počítačových sítích s operačním systémem Windows (data jsou instalována a aktualizována jen na síťovém serveru a koncoví uživatelé používají aplikaci přes síťové připojení).

Samotná off-line verze publikace podporuje jednoduchou automatizovanou instalaci jednotlivých aktualizací prostřednictvím internetu. Součástí instalačního balíčku je i rozsáhlé portfolio metodických příloh.

Plně podporován je operační systém Windows od verze 7 až po verzi 11, včetně serverových i mobilních mutací, a to jak na platformě x86 (32 bit), tak i na platformě x64 (64 bit). Systém Windows RT ani S není momentálně podporován.


Kromě celé publikace je možné v aplikaci DeskTopLocalNet otevírat samostatně (v oddělených procesech) i jednotlivé kapitoly, což umožňuje snadnější zacílení tématu na určitou vybranou oblast, stejně tak jako operativní nebo kombinované využití obsahu kapitol a vyhledávání.

Publikace je vybavena strukturovaným interaktivním obsahem, který odkazuje na jednotlivá témata všech kapitol, oddílů, sekcí a částí zahrnutých v publikaci. Tento strukturovaný interaktivní obsah lze aktivovat volbou příslušné nabídky v daném prohlížeči.

K dispozici je také fulltextový index pro rychlé vyhledávání.

Účetnictví organizací
veřejné správy

Čtěte dále

průvodce metodikou finančního účetnictví

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Cena včetně daně z přidané hodnoty

2990 Kč ročně za jednoho koncového uživatele publikace Finanční management veřejné správy před započtením slevy.
Cena se platí podle počtu oprávněných koncových uživatelů.

Cena zahrnuje všechny aktualizace uvolňované v průběhu roku, včetně nového vydání publikace pro příslušný rozpočtový rok
(až 12 aktualizací). Při zvýšení počtu oprávněných koncových uživatelů se doplácí jen poměrná část ceny podle zbývajícího počtu kalendářních měsíců zúčtovacího období.

Cenu lze rozložit do bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Splátka se vypočítává vždy k prvnímu dni každého následujícího kalendářního měsíce (1/12, tj. 249 Kč). Při zrušení registrace se doplácí poměrná část ceny podle zbývajícího počtu kalendářních měsíců zúčtovacího období.

Množstevní slevy

5 až 910 % 30 až 3450 %
10 až 1420 %35 až 3960 %
15 až 1930 %40 až 4970 %
20 až 2940 %50 a více80 %

Množstevní slevy se započítávají podle počtu oprávněných koncových uživatelů.

Výpočet ceny

 • Celková cena:  Kč, z toho sleva  %
  Cena celkem po slevě (včetně daně z přidané hodnoty):  Kč

Od druhého zúčtovacího období je možné započítat věrnostní slevu 25 %. Součet všech slev může činit nejvýše 80 %.

Výpočet ceny včetně věrnostní slevy

 • Celková cena:  Kč, z toho sleva  %
  Cena celkem po slevě (včetně daně z přidané hodnoty):  Kč

Zakoupení publikace
 • Vyplníte a odešlete registrační formulář (ze startovní stránky instalační procedury si zvolíte nejvhodnější způsob instalace publikace).
 • Na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři, vám zašleme aktivační kód k instalaci publikace.
 • Dodavatelský daňový doklad (elektronickou fakturu za prvních 12 měsíců, nebo za první měsíc v případě splátkového režimu) obdržíte na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři.
Použití publikace
 • Informace o uvolňování jednotlivých aktualizací publikace vám zašleme při každé aktualizaci na registrovaný e-mail.
 • Při zvýšení počtu oprávněných koncových uživatelů obdržíte dodavatelský daňový doklad (elektronickou fakturu s poměrnou částí ceny) na registrovaný e-mail.
 • Po uplynutí každých 12 měsíců, nebo počátkem každého měsíce v případě splátkového režimu obdržíte dodavatelský daňový doklad (elektronickou fakturu) na registrovaný e-mail.

Použití publikace podléhá všeobecným obchodním podmínkám pro informační systémy (dvoustranná smlouva). Následné změny v počtu oprávněných koncových uživatelů nebo zrušení registrace lze provést zasláním zprávy na e-mail technické podpory s uvedením příslušného požadavku (viz obchodní podmínky). Stejný postup lze zvolit i v případě změn identifikačních údajů apod.


Michal Cipra, autor a projektový manažer cv

Přehled platných předpisů
České republiky

Chronologicky a věcně uspořádaný přehled platných právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv České republiky od roku 1945 do současnosti.

Elektronická publikace ve formátu CHM s průběžnou týdenní aktualizací v on-line režimu a periodickou měsíční aktualizací v off-line režimu. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2570-8015

Čtěte dále >>
Účetnictví organizací veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2694-8850

Čtěte dále >>
Účetnictví státu

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení, hospodaření a účetnictví státních a jiných veřejných organizací. Zahrnuje publikaci Finanční management veřejné správyÚčetnictví organizací veřejné správy za zvýhodněnou cenu.

Elektronické publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2788-1199

Čtěte dále >>