Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Přehled platných předpisů České republiky

Informace k instalaci, údržbě, aktualizaci a technické poznámky k publikaci

Publikace Přehled platných předpisů České republiky je určena pro operační systém Windows. Zahrnuje aplikaci DeskTop, LocalNetInterNet distribuovanou v jednom souhrnném distribučním balíčku.

 • Aplikace DeskTop je off-line verze publikace ve formátu CHM určená k použití na samostatných počítačích i mobilních zařízeních nebo v počítačových sítích s operačním systémem Windows prostřednictvím aplikace LocalNet. Podporuje instalaci pro samostatné (lokální) počítače i síťové servery.
 • Aplikace LocalNet je klientská instalace připojení pracovní stanice k síťovému serveru a je součástí serverové instalace aplikace DeskTop. Umožňuje použití aplikace DeskTop pomocí instalovaného přístupového rozhraní a protokolu InfoTech v počítačových sítích s operačním systémem Windows (data jsou instalována a aktualizována jen na síťovém serveru a koncoví uživatelé používají aplikaci přes síťové připojení).
 • Aplikace InterNet je on-line verze publikace, která umožňuje načítání jednotlivých stránek do off-line verze, pokud je k dispozici připojení k internetu. Aplikace je průběžně aktualizována při každé změně obsahu (častěji než off-line verze), takže zprostředkovává nejnovější změny prakticky v reálném čase.

Off-line verze publikace je aktualizována jednou měsíčně a podporuje jednoduchou automatizovanou instalaci jednotlivých aktualizací prostřednictvím internetu. On-line verze publikace je aktualizována při každé změně obsahu (nejméně jednou týdně) a nevyžaduje dodatečnou instalaci.

Plně podporován je operační systém Windows od verze XP až po verzi 11, včetně serverových i mobilních mutací, a to jak na platformě x86 (32 bit), tak i na platformě x64 (64 bit). Systém Windows RT ani 10 S není podporován.


Po zakoupení publikace se instalace provádí z instalačního rozhraní final® Interface, které se spouští rozbalením distribučního balíčku publikace příkazem PPPCR.exe.

Instalační rozhraní se spustí automaticky po rozbalení distribučního balíčku. Z rozbaleného distribučního balíčku lze jinak instalační rozhraní spustit příkazem INSTALL.exe. Standardně se distribuční balíček rozbaluje ve složce dočasných souborů operačního systému Windows.

Všechny klíčové distribuční soubory jsou podepsány Code Signing Extended Validation certifikátem, který zaručuje bezproblémový průběh instalační procedury. Jsme také členy Avast Whitelisting Program. Našim aplikacím tedy můžete důvěřovat.

Kontakty technické podpory

Tel.: 271 913 505
Tel.: 724 162 047

E-mail: [není zapnuta funkce JavaScript]

Průběžná týdenní aktualizace v on-line režimu a periodická měsíční aktualizace v off-line režimu.


Z obsahu stránky


Instalace pro lokální počítač

Instalace off-line verze publikace pro lokální počítač se provádí spuštěním instalačního balíčku aplikace DeskTop.

Zahájení instalační procedury aplikace DeskTop vyžaduje aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá v 6 základních krocích:

Zvolením instalace pro síťový server v dialogu Volba komponentů lze provést instalaci pro lokální počítač, který bude zároveň používán jako síťový server. Při následné údržbě lze instalaci pro lokální počítač nebo síťový server operativně zaměňovat podle potřeby.

Instalační procedura umístí na plochu a do nabídky Start operačního systému Windows skupinu zástupců pro snadné spouštění jednotlivých komponentů publikace. Otevírat je možné nejen celou publikaci, ale ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows samostatně i jednotlivé svazky a kapitoly.

Občas se při instalaci na některých strojích může stát, že se na ploše operačního systému Windows nevytvoří složka Final Applications nebo se nezobrazí správně ikona zástupce publikace. V takovém případě pomůže provést po ukončení instalační procedury odhlášení uživatele z operačního systému Windows a opětovné přihlášení, anebo restartovat operační systém Windows.

Následná údržba publikace se provádí prostřednictvím zástupce Přehled platných předpisů České republiky – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows, a to pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Následná aktualizace publikace se provádí

 • prostřednictvím zástupce Aktualizace aplikace DeskTop ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows,
 • nebo prostřednictvím zástupce Přehled platných předpisů České republiky – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows,

a to pomocí správce aktualizací programu final® Smart Setup. Aktualizace publikace vyžaduje připojení k internetu.


Instalace pro síťový server

Instalace off-line verze publikace pro síťový server se provádí spuštěním instalačního balíčku aplikace DeskTop, a to pouze na síťovém serveru (hostitelském počítači).

Zahájení instalační procedury aplikace DeskTop vyžaduje aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá v 6 základních krocích:

Zvolením instalace pro lokální počítač v dialogu Volba komponentů lze provést instalaci pro síťový server, který bude zároveň používán jako lokální počítač (pracovní stanice). Při následné údržbě lze instalaci pro síťový server nebo lokální počítač operativně zaměňovat podle potřeby.

Instalační procedura neumístí žádné zástupce na plochu ani do nabídky Start operačního systému Windows a přidá do zvoleného cílového umístění final® Windows Network Utilities – pomůcky pro připojování pracovních stanic k síťovému serveru.

Následná údržba publikace se provádí prostřednictvím zástupce Přehled platných předpisů České republiky – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows, a to pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Následná aktualizace publikace se provádí prostřednictvím zástupce Přehled platných předpisů České republiky – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows, a to pomocí správce aktualizací programu final® Smart Setup. Aktualizace publikace vyžaduje připojení k internetu.


Připojení pracovní stanice k síťovému serveru

Připojení pracovní stanice k síťovému serveru se provádí formou klientské instalace aplikace LocalNet. Na pracovní stanici (klientském počítači) se spouští příkazem setup.exe z adresy

 • SRCDIR \ Final_Applications \ PPPCR \ DeskTop_Version,

kde SRCDIR je cesta k cílovému umístění aplikace DeskTop na síťovém serveru (hostitelském počítači).

Instalační procedura aplikace LocalNet nevyžaduje aktivační kód. Probíhá v 5 základních krocích:

Instalační procedura umístí na plochu a do nabídky Start operačního systému Windows skupinu zástupců pro snadné spouštění jednotlivých komponentů publikace ze síťového serveru. Otevírat je možné nejen celou publikaci, ale ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows samostatně i jednotlivé svazky a kapitoly.

Občas se při instalaci na některých strojích může stát, že se na ploše operačního systému Windows nevytvoří složka Final Applications nebo se nezobrazí správně ikona zástupce publikace. V takovém případě pomůže provést po ukončení instalační procedury odhlášení uživatele z operačního systému Windows a opětovné přihlášení, anebo restartovat operační systém Windows.

Následná údržba připojení pracovní stanice k síťovému serveru se provádí na pracovní stanici (klientském počítači) prostřednictvím zástupce Aktualizace aplikace LocalNet ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows (vyjma odinstalace, kterou nelze tímto způsobem korektně provést), a to pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup. Tímto postupem se provede implementace případných úprav instalační procedury aplikace LocalNet na připojené pracovní stanici.

Pro správnou funkci aplikace LocalNet je nutné na připojené pracovní stanici (klientském počítači) provést odpovídající úpravu registru operačního systému Windows.

Instalační procedura aplikace LocalNet provádí základní úpravu registru operačního systému Windows v položce HTMLHelp metodou UrlAllowList. V dialogu Volba komponentů je však možné tuto úpravu vypnout a provést zápis do registru operačního systému Windows ručně nebo použít jiný způsob úpravy.

Základní úprava registru operačního systému Windows zpřístupňuje cestu k cílovému umístění aplikace DeskTop na síťovém serveru (hostitelském počítači), a to na platformě x86 (32 bitové operační systémy) zápisem

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ HTMLHelp \ 1.x \ ItssRestrictions] "UrlAllowList"="\\SRCDISK;file"

a na platformě x64 (64 bitové operační systémy) zápisem

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ Microsoft \ HTMLHelp \ 1.x \ ItssRestrictions] "UrlAllowList"="\\SRCDISK;file",

kde SRCDISK je cesta k cílovému umístění aplikace DeskTop na síťovém serveru, ze kterého byla instalační procedura aplikace LocalNet spuštěna.

Pokud by bylo třeba zápis do registru operačního systému Windows upravit, je nutné základní úpravu registru operačního systému Windows v dialogu Volba komponentů vypnout a provést zápis do registru operačního systému Windows ručně nebo použít jiný způsob úpravy.


Údržba

Údržba aplikace DeskTopLocalNet se provádí pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

K dispozici jsou tyto operace pro údržbu:

 • Změnit dosavadní instalační konfiguraci,
 • Opravit nebo AKTUALIZOVAT,
 • Odstranit všechny komponenty.

Operace Změnit dosavadní instalační konfiguraci umožňuje měnit volbu jednotlivých komponentů, tj. nahradit dosavadní instalační konfiguraci novým nastavením. Volba komponentů se provádí zaškrtnutím nebo odškrtnutím příslušných položek v zobrazeném seznamu. Instalační procedura provede úpravu instalační konfigurace plně automatizovaně, tj. data, případně zástupce pro spouštění jednotlivých komponentů, přidá nebo naopak odebere, a to včetně všech vzájemných vazeb.

Operace Opravit nebo AKTUALIZOVAT zachová dosavadní instalační konfiguraci, avšak data budou opravena nebo nahrazena novější verzí. Tato operace se provádí vždy v případě, pokud dojde k poškození instalační konfigurace například nechtěným smazáním některých součástí nebo k úpravě programového kódu instalační procedury.

Operace Odstranit všechny komponenty zruší dosavadní instalační konfiguraci v plném rozsahu a všechny dosud instalované komponenty bez náhrady odstraní. Tato operace se provádí pouze při odinstalaci aplikace DeskTop.

V případě přemísťování aplikace DeskTop na jinou adresu (například jinou cílovou diskovou jednotku, jiný adresář apod.) je třeba provést nejdříve její odinstalaci a poté novou instalaci. Pokud se jedná o instalaci pro síťový server, je v návaznosti na to třeba provést údržbu aplikace LocalNet spuštěním instalační procedury z nové adresy a ve správci pro údržbu programu final® Smart Setup zvolit operaci Opravit nebo AKTUALIZOVAT.

Údržba nevyžaduje aktivační kód a probíhá ve 3 až 4 základních krocích:

Pokud dojde k vydání nové verze publikace, může být zpravidla nutné před provedením údržby aplikace DeskTop provést nejdříve její aktualizaci. Aktualizace publikace vyžaduje připojení k internetu.


Aktualizace

Instalační procedura aplikace DeskTop podporuje automatizovanou správu aktualizací podle jednotlivých verzí.

Jestliže je k dispozici novější off-line verze publikace, než která se právě nachází v operačním systému Windows, spustí se po aktivaci instalační procedury správce aktualizací programu final® Smart Setup a umožní provést automatizovanou aktualizaci na novější verzi.

Jestliže novější off-line verze publikace není k dispozici, spustí se po aktivaci instalační procedury správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Zahájení instalační procedury automatizované aktualizace může vyžadovat aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá ve 3 základních krocích:

Pokud dojde ke změně aktivačního kódu, tj. nový aktivační kód je rozdílný od aktivačního kódu předchozí instalace, vyžaduje zahájení instalační procedury automatizované aktualizace aktivační kód.

Občas se při instalaci na některých strojích může stát, že se po ukončení instalační procedury nezobrazí publikace při prvním spuštění správně. Typickým příznakem může být nenačtení stylů a grafiky. V takovém případě je třeba restartovat operační systém Windows.

Tento problém může nastat, pokud se při stažení jakéhokoli exe souboru z internetu pomocí prohlížeče Microsoft Internet Explorer zvolí příkaz Spustit namísto příkazu Uložit nebo Uložit jako. Jakmile se po dokončení instalace zavře okno prohlížeče, dojde ke zhroucení formátování všech aplikací založených na formátu CHM a následně již nelze stáhnout ani jakýkoli jiný soubor z internetu pomocí prohlížeče Microsoft Internet Explorer, dokud není restartován operační systém Windows.

Tento problém je možné obejít tak, že se při stažení exe souboru z internetu pomocí prohlížeče Microsoft Internet Explorer zvolí nejdříve příkaz Uložit nebo Uložit jako namísto příkazu Spustit, a teprve po stažení exe souboru do místního úložiště se zvolí příkaz Spustit, nebo se příslušný exe soubor spustí z místního úložiště jiným způsobem.

Automatizovanou správu aktualizací nepodporuje klientská instalace aplikace LocalNet, protože v případě této instalační procedury nemá tato funkce praktický význam. Správce aktualizací programu final® Smart Setup se v případě klientské instalace aplikace LocalNet spustí jen při přechodu na nové vydání publikace, k němuž dochází vždy v září každého roku.


Odinstalace

Odinstalaci aplikace DeskTopLocalNet lze provést také prostřednictvím zástupce

 • Přehled platných předpisů České republiky – DeskTop,
 • Přehled platných předpisů České republiky – LocalNet

ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows, nebo pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup operací Odstranit všechny komponenty.

Odinstalace nevyžaduje aktivační kód a probíhá ve 2 nebo 3 základních krocích:

Po odinstalaci mohou zůstat některé součásti publikace neodstraněny, zejména vlivem používání jednotlivých aplikací nebo sdílení souborů. Může se jednat především o pracovní adresář v cílovém umístění (standardně Final Books) a složku Final Applications na ploše nebo v nabídce Start operačního systému Windows. V takovém případě je nutné tyto součásti odstranit ručně.

Tipy a triky

Aplikace DeskTopLocalNet startuje standardně v levém horním rohu obrazovky v rozlišení 1024 × 600 obrazových bodů. Umí si ovšem zapamatovat veškerá uživatelská nastavení, což umožňuje optimalizovat velikost i pozici okna podle specifických podmínek rozlišení grafické karty (velikosti obrazovky) na každém jednotlivém zobrazovacím zařízení.

V aplikaci DeskTopLocalNet startuje levý panel s obsahem publikace standardně v šířce 350 obrazových bodů, kterou je však možné libovolně měnit tahem za pravý okraj panelu. Obě aplikace si nastavení zapamatují. Změna nastavení se vztahuje také na šířku panelu s uživatelskými záložkami a fulltextovým vyhledáváním.

Aplikace DeskTopLocalNet podporuje kromě otevírání celé publikace také samostatné otevírání jednotlivých svazků a kapitol prostřednictvím zástupců ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows. To umožňuje zacílení tématu jen na určitou vybranou oblast, stejně tak jako operativní využití obsahů, uživatelských záložek nebo fulltextového vyhledávání.

Pro oblíbené stránky publikace lze v aplikaci DeskTopLocalNet vytvářet uživatelské záložky, a to odděleně podle jednotlivých kapitol, svazků i celé publikace. Díky tomu je možné pro každou samostatně otevřenou kapitolu, svazek nebo celou publikaci vytvořit seznam interaktivních záložek jako vlastních položek obsahu.

Všechna uživatelská nastavení (včetně uživatelských záložek) se ukládají do souboru hh.dat, který se zpravidla nachází v některém z podadresářů AppData \ Roaming \ Microsoft \ HTML Help v adresáři Users operačního systému Windows. Uživatelská nastavení lze restartovat smazáním souboru hh.dat. Tato operace ale restartuje uživatelská nastavení všech aplikací založených na formátu CHM a obnoví je na hodnotu default.

Jednotlivé stránky publikace jsou v aplikaci DeskTopLocalNet svázány s aplikací InterNet pomocí inteligentních tlačítek, která umožňují rychlé stažení aktuálních dat z internetu, kde jsou data častěji aktualizována. Každá stránka zahrnuje identifikaci s uvedením data poslední revize a jednotlivé stránky je možné porovnat s aplikací InterNet stisknutím jediného tlačítka.

U předpisů v chronologickém přehledu platných předpisů jsou uváděny odkazy na jednotlivá věcná témata, do kterých jsou předpisy podle své povahy roztříděny v rámci věcného přehledu platných předpisů. Chronologický a věcný přehled je těmito odkazy vzájemně propojen, takže stačí jen klepnout na příslušný odkaz.

V publikaci je implementována podpora pro slabozraké uživatele. Písmo publikace se proto přizpůsobuje velikosti písma nastavené v operačním systému Windows. Jestliže je v operačním systému Windows nastavena větší velikost písma (například 125 %), je i písmo v publikaci výrazně větší.

Ve složce Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows doporučujeme zvolit zobrazení Dlaždice, zatímco ve všech podsložkách zobrazení Seznam.

Poznámky k vydání

U předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a zpracovávaných v publikaci chronologicky do roku 1998 je zohledněna případná obsolence, která mohla v případě určitých předpisů připadat v úvahu. Od roku 1998 je přihlíženo výhradně k derogacím, respektive abrogacím či obrogacím daných předpisů.

Konvence pro vyhledávání

Čísla jednací, spisové a jiné obdobné značky jsou v publikaci zapisovány bez vnitřních mezer a teček (ostatní znaky zůstávají). Případné pomlčky v těchto číslech jsou nahrazeny spojovníky (-).

Zkratky č.j., č. j. a Sb. m. s. jsou v publikaci zapisovány ve tvaru čj. a Sb.m.s. Rovněž i zkratky právní formy jsou zapisovány bez mezer (například a.s., s.r.o.).

Tisíce v číslených hodnotách jsou v publikaci oddělovány tečkami (například 1.000 Kč), vyjma významových číslovek (například 1000. výročí). Typografické uvozovky jsou nahrazeny rovnými horními uvozovkami (" ").

Pro vyhledávání v otevřené stránce publikace stiskněte kombinaci kláves Ctrl F.