Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Finanční management veřejné správy

Informace k instalaci, údržbě, aktualizaci a technické poznámky k publikaci

Publikace Finanční management veřejné správy je určena pro operační systém Windows. Zahrnuje aplikaci DeskTopLocalNet distribuovanou v jednom souhrnném distribučním balíčku.

  • Aplikace DeskTop je off-line verze publikace ve formátu PDF určená k použití na samostatných počítačích i mobilních zařízeních nebo v počítačových sítích s operačním systémem Windows prostřednictvím aplikace LocalNet. Podporuje instalaci pro samostatné (lokální) počítače i síťové servery.
  • Aplikace LocalNet je klientská instalace připojení pracovní stanice k síťovému serveru a je součástí serverové instalace aplikace DeskTop. Umožňuje použití aplikace DeskTop pomocí instalovaného přístupového rozhraní v počítačových sítích s operačním systémem Windows (data jsou instalována a aktualizována jen na síťovém serveru a koncoví uživatelé používají aplikaci přes síťové připojení).

Off-line verze publikace podporuje jednoduchou automatizovanou instalaci jednotlivých aktualizací prostřednictvím internetu. Součástí distribučního balíčku je i bezplatný přístup k off-line verzi publikace Přehled platných předpisů České republiky a rozsáhlé portfolio metodických příloh.

Plně podporován je operační systém Windows od verze XP až po verzi 11, včetně serverových i mobilních mutací, a to jak na platformě x86 (32 bit), tak i na platformě x64 (64 bit). Systém Windows RT ani 10 S není podporován.


Po zakoupení publikace se instalace provádí z instalačního rozhraní final® Interface, které se spouští rozbalením distribučního balíčku publikace příkazem FMVS.exe.

Instalační rozhraní se spustí automaticky po rozbalení distribučního balíčku. Z rozbaleného distribučního balíčku lze jinak instalační rozhraní spustit příkazem INSTALL.exe. Standardně se distribuční balíček rozbaluje ve složce dočasných souborů operačního systému Windows.

Všechny klíčové distribuční soubory jsou podepsány Code Signing Extended Validation certifikátem, který zaručuje bezproblémový průběh instalační procedury. Jsme také členy Avast Whitelisting Program. Našim aplikacím tedy můžete důvěřovat.

Kontakty technické podpory

Tel.: 271 913 505
Tel.: 724 162 047

E-mail: [není zapnuta funkce JavaScript]

Periodická měsíční aktualizace a nové vydání pro příslušný rozpočtový rok.


Z obsahu stránky


Instalace pro lokální počítač

Instalace off-line verze publikace pro lokální počítač se provádí spuštěním instalačního balíčku aplikace DeskTop.

Zahájení instalační procedury aplikace DeskTop vyžaduje aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá v 6 základních krocích:

Zvolením instalace pro síťový server v dialogu Volba komponentů lze provést instalaci pro lokální počítač, který bude zároveň používán jako síťový server. Při následné údržbě lze instalaci pro lokální počítač nebo síťový server operativně zaměňovat podle potřeby.

Instalační procedura umístí na plochu a do nabídky Start operačního systému Windows skupinu zástupců pro snadné spouštění jednotlivých komponentů publikace. Otevírat je možné nejen celou publikaci, ale ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows samostatně i jednotlivé kapitoly.

Občas se při instalaci na některých strojích může stát, že se na ploše operačního systému Windows nevytvoří složka Final Applications nebo se nezobrazí správně ikona zástupce publikace. V takovém případě pomůže provést po ukončení instalační procedury odhlášení uživatele z operačního systému Windows a opětovné přihlášení, anebo restartovat operační systém Windows.

Následná údržba publikace se provádí prostřednictvím zástupce Finanční management veřejné správy – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows, a to pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Následná aktualizace publikace se provádí

  • prostřednictvím zástupce Aktualizace aplikace DeskTop ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows,
  • nebo prostřednictvím zástupce Finanční management veřejné správy – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows,

a to pomocí správce aktualizací programu final® Smart Setup. Aktualizace publikace vyžaduje připojení k internetu.


Instalace pro síťový server

Instalace off-line verze publikace pro síťový server se provádí spuštěním instalačního balíčku aplikace DeskTop, a to pouze na síťovém serveru (hostitelském počítači).

Zahájení instalační procedury aplikace DeskTop vyžaduje aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá v 6 základních krocích:

Zvolením instalace pro lokální počítač v dialogu Volba komponentů lze provést instalaci pro síťový server, který bude zároveň používán jako lokální počítač (pracovní stanice). Při následné údržbě lze instalaci pro síťový server nebo lokální počítač operativně zaměňovat podle potřeby.

Instalační procedura neumístí žádné zástupce na plochu ani do nabídky Start operačního systému Windows a přidá do zvoleného cílového umístění final® Windows Network Utilities – pomůcky pro připojování pracovních stanic k síťovému serveru.

Následná údržba publikace se provádí prostřednictvím zástupce Finanční management veřejné správy – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows, a to pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Následná aktualizace publikace se provádí prostřednictvím zástupce Finanční management veřejné správy – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows, a to pomocí správce aktualizací programu final® Smart Setup. Aktualizace publikace vyžaduje připojení k internetu.


Připojení pracovní stanice k síťovému serveru

Připojení pracovní stanice k síťovému serveru se provádí formou klientské instalace aplikace LocalNet. Na pracovní stanici (klientském počítači) se spouští příkazem setup.exe z adresy

  • SRCDIR \ Final_Applications \ FMVS \ DeskTop_Version,

kde SRCDIR je cesta k cílovému umístění aplikace DeskTop na síťovém serveru (hostitelském počítači).

Instalační procedura aplikace LocalNet nevyžaduje aktivační kód. Probíhá v 5 základních krocích:

Instalační procedura umístí na plochu a do nabídky Start operačního systému Windows skupinu zástupců pro snadné spouštění jednotlivých komponentů publikace ze síťového serveru. Otevírat je možné nejen celou publikaci, ale ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows samostatně i jednotlivé kapitoly.

Občas se při instalaci na některých strojích může stát, že se na ploše operačního systému Windows nevytvoří složka Final Applications nebo se nezobrazí správně ikona zástupce publikace. V takovém případě pomůže provést po ukončení instalační procedury odhlášení uživatele z operačního systému Windows a opětovné přihlášení, anebo restartovat operační systém Windows.

Následná údržba připojení pracovní stanice k síťovému serveru se provádí na pracovní stanici (klientském počítači) prostřednictvím zástupce Aktualizace aplikace LocalNet ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows (vyjma odinstalace, kterou nelze tímto způsobem korektně provést), a to pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup. Tímto postupem se provede implementace případných úprav instalační procedury aplikace LocalNet na připojené pracovní stanici.


Údržba

Údržba aplikace DeskTopLocalNet se provádí pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

K dispozici jsou tyto operace pro údržbu:

  • Změnit dosavadní instalační konfiguraci,
  • Opravit nebo AKTUALIZOVAT,
  • Odstranit všechny komponenty.

Operace Změnit dosavadní instalační konfiguraci umožňuje měnit volbu jednotlivých komponentů, tj. nahradit dosavadní instalační konfiguraci novým nastavením. Volba komponentů se provádí zaškrtnutím nebo odškrtnutím příslušných položek v zobrazeném seznamu. Instalační procedura provede úpravu instalační konfigurace plně automatizovaně, tj. data, případně zástupce pro spouštění jednotlivých komponentů, přidá nebo naopak odebere, a to včetně všech vzájemných vazeb.

Operace Opravit nebo AKTUALIZOVAT zachová dosavadní instalační konfiguraci, avšak data budou opravena nebo nahrazena novější verzí. Tato operace se provádí vždy v případě, pokud dojde k poškození instalační konfigurace například nechtěným smazáním některých součástí nebo k úpravě programového kódu instalační procedury.

Operace Odstranit všechny komponenty zruší dosavadní instalační konfiguraci v plném rozsahu a všechny dosud instalované komponenty bez náhrady odstraní. Tato operace se provádí pouze při odinstalaci aplikace DeskTop.

V případě přemísťování aplikace DeskTop na jinou adresu (například jinou cílovou diskovou jednotku, jiný adresář apod.) je třeba provést nejdříve její odinstalaci a poté novou instalaci. Pokud se jedná o instalaci pro síťový server, je v návaznosti na to třeba provést údržbu aplikace LocalNet spuštěním instalační procedury z nové adresy a ve správci pro údržbu programu final® Smart Setup zvolit operaci Opravit nebo AKTUALIZOVAT.

Údržba nevyžaduje aktivační kód a probíhá ve 3 až 4 základních krocích:

Pokud dojde k vydání nové verze publikace, může být zpravidla nutné před provedením údržby aplikace DeskTop provést nejdříve její aktualizaci. Aktualizace publikace vyžaduje připojení k internetu.


Aktualizace

Instalační procedura aplikace DeskTop podporuje automatizovanou správu aktualizací podle jednotlivých verzí.

Jestliže je k dispozici novější off-line verze publikace, než která se právě nachází v operačním systému Windows, spustí se po aktivaci instalační procedury správce aktualizací programu final® Smart Setup a umožní provést automatizovanou aktualizaci na novější verzi.

Jestliže novější off-line verze publikace není k dispozici, spustí se po aktivaci instalační procedury správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Zahájení instalační procedury automatizované aktualizace může vyžadovat aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá ve 3 základních krocích:

Pokud dojde ke změně aktivačního kódu, tj. nový aktivační kód je rozdílný od aktivačního kódu předchozí instalace, vyžaduje zahájení instalační procedury automatizované aktualizace aktivační kód.

Automatizovanou správu aktualizací nepodporuje klientská instalace aplikace LocalNet, protože v případě této instalační procedury nemá tato funkce praktický význam. Správce aktualizací programu final® Smart Setup se v případě klientské instalace aplikace LocalNet spustí jen při přechodu na nové vydání publikace, k němuž dochází obvykle v průběhu prvního čtvrtletí každého roku.


Odinstalace

Odinstalaci aplikace DeskTopLocalNet lze provést také prostřednictvím zástupce

  • Finanční management veřejné správy – DeskTop,
  • Finanční management veřejné správy – LocalNet

ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows, nebo pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup operací Odstranit všechny komponenty.

Odinstalace nevyžaduje aktivační kód a probíhá ve 2 nebo 3 základních krocích:

Po odinstalaci mohou zůstat některé součásti publikace neodstraněny, zejména vlivem používání jednotlivých aplikací nebo sdílení souborů. Může se jednat především o pracovní adresář v cílovém umístění (standardně Final Books) a složku Final Applications na ploše nebo v nabídce Start operačního systému Windows. V takovém případě je nutné tyto součásti odstranit ručně.

Tipy a triky

Publikace ve formátu PDF vyžadují Adobe Acrobat Reader nebo kompatibilní prohlížeč. Jestliže takový prohlížeč nemáte k dispozici, použijte Adobe Acrobat Reader DC.

Publikace je vybavena strukturovaným interaktivním obsahem, který odkazuje na jednotlivá témata všech kapitol, oddílů, sekcí a částí zahrnutých v publikaci. Strukturovaný interaktivní obsah lze aktivovat volbou příslušné nabídky v daném prohlížeči.

Aplikace DeskTopLocalNet podporuje kromě otevírání celé publikace také samostatné otevírání (v oddělených procesech) jednotlivých kapitol prostřednictvím zástupců ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows. To umožňuje snadnější zacílení tématu na určitou vybranou oblast, stejně tak jako operativní nebo kombinované využití obsahů kapitol a fulltextového vyhledávání.

Ve složce Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows doporučujeme zvolit zobrazení Dlaždice, zatímco ve všech podsložkách zobrazení Seznam.


Uživatelům prohlížečů z rodiny Adobe Acrobat a kompatibilních je k dispozici fulltextový index, který umožňuje rychlé prohledávání jednotlivých kapitol publikace. Tento fulltextový index lze aktivovat volbou příslušné nabídky v daném prohlížeči.

Vzhledem k tomu, že je katalog fulltextového indexu propojen s odpovídajícími soubory publikace, může se po aktivaci volby Hledat (Ctrl F), respektive Rozšířené hledání (Ctrl Shift F), zobrazit varování prohlížeče o přístupu k diskům (Upozornění zabezpečení).

Varování prohlížeče Adobe Acrobat Reader DC o přístupu k diskům lze potlačit vypnutím volby Zapnout po spuštění chráněný režim v menu Úpravy / Předvolby / Zabezpečení (rozšířené).

Z fulltextového indexu jsou vyloučena všechna čísla. Fulltextový index není zahrnut v trial verzi publikace.


Pokud se chcete v prohlížeči Adobe Acrobat Reader DC zbavit otravného podokna nástrojů zobrazovaného v pravé části okna prohlížeče, zapněte volbu Pamatovat aktuální stav podokna nástrojů v menu Úpravy / Předvolby / Dokumenty. Potom zavřete podokno nástrojů pomocí středové šipky doprava a ještě pomocí šipky vpravo dole a nakonec zavřete celý prohlížeč. Při novém spuštění prohlížeče již bude podokno nástrojů trvale schované, dokud s ním neprovedete jiné nastavení.