Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro informační systémy (dále jen dvoustranná smlouva) upravují obchodní závazkové vztahy mezi pořizovatelem databáze a jeho smluvními partnery, ochranu práv pořizovatele databáze a jeho majetku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 1. Dvoustrannou smlouvou je povinen řídit se pořizovatel databáze a každý jeho smluvní partner.
 2. Pro účely dvoustranné smlouvy se rozumí
 1. informačním systémem databáze podle zvláštního právního předpisu vyjádřená formou knižního zpracování nebo v elektronické formě (dále jen databáze),
 2. pořizovatelem databáze Final, s. r. o., se sídlem U Zeleného ptáka 1145/12, 148 00 Praha 4, DIČ/IČ CZ45308951, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 8123,
 3. smluvním partnerem zákazník, koncový uživatel, distributor, jakož i každý, kdo databázi sám nebo prostřednictvím osob s ním spojených použije,
 4. zákazníkem ten, kdo databázi nakoupí u pořizovatele databáze nebo u distributora,
 5. koncovým uživatelem fyzická osoba, která databázi použije,
 6. distributorem ten, kdo je v dohodě s pořizovatelem databáze oprávněn databázi distribuovat (rozšiřovat),
 7. použitím databáze získání přístupu k databázi,
 8. aktualizací databáze její soustavná údržba v použitelném stavu,
 9. novým vydáním databáze přepracovaná, doplněná, zkrácená či jinak upravená databáze označená počínaje pořadovým číslem 2,
 10. zvláštním právním předpisem zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským – autorský zákon.
 1. Pro účely dvoustranné smlouvy se za písemnou formu považuje i zpráva odeslaná a doručená elektronickou poštou prostřednictvím počítačové komunikační sítě Internet.

Čl. 2
Autorská práva a podmínky použití databáze

 1. Databáze je majetkem pořizovatele databáze. Je chráněna zvláštním právním předpisem a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika ve věcech ochrany autorských práv vázána.
 2. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může databázi použít jen koncový uživatel, který má k tomu oprávnění od pořizovatele databáze, nebo takový počet koncových uživatelů, pro který má k tomu zákazník oprávnění od pořizovatele databáze.
 3. Nestanoví-li dvoustranná smlouva nebo zvláštní právní předpis jinak, je při použití databáze zakázáno zejména
 1. rozmnožovat ji, jakož i rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat a sdělovat třetím osobám,
 2. použít ji bez oprávnění a přepisovat nebo jinak přenášet na jiný podklad nebo z nelegálně získaného technického nosiče dat,
 3. použít ji nad rámec oprávnění nebo i jinak v rozporu s dvoustrannou smlouvou.
 1. Každý smluvní partner je povinen chránit databázi před zneužitím, znehodnocením, úpravou, ztrátou nebo odcizením, jinak odpovídá za újmu tím způsobenou pořizovateli databáze.

Čl. 3
Oprávnění k použití databáze

 1. Oprávnění k použití databáze a rozsah použití databáze prokazuje zákazník proplaceným dodavatelským dokladem vystaveným mu pořizovatelem databáze nebo distributorem.
 2. Zákazník může formu a rozsah použití databáze z vlastní vůle pozměnit při dodržení podmínek, které pro to dvoustranná smlouva stanoví nebo které pořizovatel databáze v souladu s dvoustrannou smlouvou vyhlásí.

Čl. 4
Projev vůle a registrace

 1. Vůli řídit se dvoustrannou smlouvou projevuje každý, kdo databázi použije.
 2. Zákazník registrovaný u pořizovatele databáze odebírá aktualizace a nová vydání databáze a platí za použití databáze pořizovateli databáze, dokud svou registraci nezruší.
 3. Vůli zrušit svou registraci projevuje každý, kdo to pořizovateli databáze v písemné formě oznámí. Tím není dotčena jeho povinnost vyrovnat své dluhy vůči pořizovateli databáze.
 4. Zrušení registrace je účinné prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení písemného projevu podle odstavce 3 pořizovateli databáze.

Čl. 5
Aktualizace a nové vydání databáze

 1. Aktualizaci a nové vydání databáze poskytuje pořizovatel databáze registrovanému zákazníkovi ve formě a rozsahu odpovídajících jeho oprávnění k použití databáze.
 2. Pořizovatel databáze vhodným způsobem vyhlašuje informace o formě, rozsahu a četnosti aktualizace i nového vydání databáze.

Čl. 6
Cenové a platební podmínky

 1. Cenové a platební podmínky pořizovatel databáze vhodným způsobem vyhlašuje. Z cen může pořizovatel databáze poskytovat slevy.
 2. Za nákup, aktualizaci, nové vydání a použití databáze vystaví pořizovatel databáze dodavatelský doklad, stanoví lhůtu k úhradě ceny a doručí jej registrovanému zákazníkovi.
 3. Je-li registrovaný zákazník v prodlení s úhradou svého dluhu vůči pořizovateli databáze, vyzve jej pořizovatel databáze k vyrovnání dluhu písemnou upomínkou. Nedojde-li k nápravě, předá vymáhání dluhu oprávněné osobě.
 4. Pořizovatel databáze může registrovanému zákazníkovi zastavit aktualizaci databáze, jestliže je v prodlení s úhradou svého dluhu vůči pořizovateli databáze. Tím není dotčena dlužníkova povinnost platit za použití databáze.
 5. Pro účely dvoustranné smlouvy se za den úhrady ceny nebo vyrovnání dluhu považuje den, kdy dojde k odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu dlužníka, den uvedený v razítku podací pošty dlužníka nebo den úhrady v hotovosti.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

 1. Dvoustranná smlouva je nedílnou součástí databáze. Proti dvoustranné smlouvě nelze ve sporech namítat, že byla kýmkoli nečtena, opomenuta, ztracena nebo jinak znehodnocena.
 2. Porušením povinností pořizovatele databáze uložených mu dvoustrannou smlouvou mohou ve sporech zaniknout i povinnosti registrovaného zákazníka. V ostatních věcech platí právní předpisy České republiky a mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika ve věcech ochrany autorských práv vázána.
 3. Tato dvoustranná smlouva nabývá účinnosti dnem 1. září 2013. Vztahy dříve založené mezi pořizovatelem databáze a registrovaným zákazníkem se dále posuzují podle této dvoustranné smlouvy.