Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

final® Read and Know

Read and Know je revoluční technologie, s jejíž pomocí jsou distribuované informace zpracovány přístupnější a srozumitelnější formou.

Spočívá v důsledném přepracování každého předpisu podle stanovených konvencí, přičemž zohledňuje především věcná hlediska členění jednotlivých ustanovení a zjednodušuje jejich strukturu převedením do postupných tematických bloků.

Používá například vnořená ustanovení, která nahrazují odkazy na související ustanovení jejich plným zněním, a řadu dalších unikátních postupů.

Metoda vnořených ustanovení výrazně usnadňuje celkovou orientaci, protože nevyžaduje dodatečné listování ani přechod na jiné stránky.

Díky tomu je práce s daty mnohem jednodušší, umožňuje rychlé získávání potřebných informací i precizní osvojování odborných znalostí.

Technologie final® Read and Know přináší výjimečné zpracování, rychlejší, snadnější i progresivnější přístup k informacím. Je výsledkem dlouhodobých zkušeností a intenzivního vývoje. Rozdíl je patrný již na první pohled.

Účetnictví organizací
veřejné správy

Čtěte dále

průvodce metodikou finančního účetnictví

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Podrobnější popis technologie final® Read and Know

Každá kapitola publikace zpracované technologií final® Read and Know je vybavena přehledným věcným obsahem, zpravidla je rozdělena na oddíly, sekce, části a je zakončena rejstříkem paragrafů, článků nebo obdobných označení. Doplňující informace, odkazy na příbuzná ustanovení daného předpisu i odkazy na související předpisy jsou umisťovány do poznámek pod čarou, aby umožnily plynulý tok hlavního textu. Poznámky pod čarou jsou v každém oddílu kapitoly řazeny chronologicky vzestupnou číselnou řadou.

V úvodu příslušného oddílu dané kapitoly je předpis, jehož znění kapitola zahrnuje, uvozen vždy poznámkou pod čarou, která vymezuje jeho pojmové označování v následujícím textu kapitoly (například dále jen tento zákon, tato vyhláška, toto nařízení vlády apod.). Odkazy na příbuzná ustanovení daného předpisu jsou pak uvozeny například slovy „podle zvláštního ustanovení tohoto zákona“ s označením ustanovení v poznámce pod čarou a odkazy na související předpisy jsou uvozeny například slovy „podle ustanovení zvláštního právního předpisu“ s identifikací souvisejícího předpisu v poznámce pod čarou.

Označení paragrafů, článků (§, čl.) nebo obdobná označení, kterými jsou ustanovení daných předpisů zpravidla uvozována, ustupují do pozadí, aby umožnila zvýraznění věcného členění. Vazby na tato označení jsou však přesto zachovány a jsou zvýrazněny identifikačními zarážkami (indexy) umístěnými vždy na konci každého ustanovení. V případě vnořených ustanovení pak tyto indexy od sebe oddělují jednotlivá ustanovení a slouží k orientaci v jejich struktuře. Vnořená ustanovení jsou uvozena například slovy „podle ustanovení tohoto zákona, které stanoví, že“ s označením ustanovení v poznámce pod čarou, a dále pokračuje text vnořeného ustanovení. Navíc jsou vnořená ustanovení vysázena odlišným stylem písma, což zpřehledňuje text.

Účetnictví
státu

Čtěte dále

průvodce právním rámcem finančního řízení a metodikou finančního účetnictví

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení, hospodaření a účetnictví státních a jiných veřejných organizací. Zahrnuje publikaci Finanční management veřejné správy a Účetnictví organizací veřejné správy za zvýhodněnou cenu.

Podrobnější členění jednotlivých ustanovení je omezeno na číslované odstavce a jakákoli další označení jsou pokládána za nepodstatná. Označení písmen, číslovaných bodů a jiných symbolů jsou ve všech případech nahrazena nečíslovanými body, které jsou uvozeny typografickým znakem —. Odkazy na jejich ustanovení jsou uvozeny například slovy „podle předchozího bodu tohoto odstavce“ s označením ustanovení v poznámce pod čarou.

Na identifikaci původních předpisů, ať již zpracovaných nebo souvisejících, nacházejících se v odkazech v poznámkách pod čarou, je aplikována metoda final® All in One. Ta usnadňuje orientaci v platném znění daných předpisů a v případě potřeby umožňuje rychlejší dohledání souvisejících ustanovení.

Metoda final® All in One převádí odkazy na související právní předpisy na řetězce doplňované o novely daných předpisů a samotné předpisy převádí na jejich úplná znění vždy s deklarací daného předpisu. To umožňuje sledovat změny daného předpisu na jednom místě v příslušné poznámce pod čarou a přináší lepší informovanost o legislativních změnách. Takto zpracované poznámky pod čarou jsou průběžně aktualizovány v závislosti na vývoji probíhajících legislativních změn.

Všechny tyto postupy mají za cíl především seskupení použitých informací do ucelených tematických bloků podle přísně věcného hlediska a usnadnění plynulého toku textu. Proto se také číslování odstavců neshoduje s originály zpracovaných předpisů a věcné hledisko členění způsobuje umístění různých ustanovení ve společných částech oddílů kapitol. Použitý způsob zpracování ovšem v případě potřeby umožňuje zcela přesnou identifikaci jednotlivých ustanovení, což ale není pro výuku předmětné problematiky považováno za podstatné.

Přestože popis těchto postupů může působit složitě, výsledné zpracování je velmi jednoduché, uživatelé si na něj rychle zvykají a v konečném důsledku jim především věcné hledisko umožňuje si předmětnou problematiku rychleji osvojovat, snadněji zapamatovat a v neposlední řadě se v ní i lépe orientovat.


* Metoda final® All in One není dostupná v tištěných publikacích ani v publikacích ve formátu PDF vydávaných po roce 2013.