Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Účetnictví organizací veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Průvodce metodikou finančního účetnictví veřejných rozpočtů. Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací.

ISSN 2694-8850

 • Aktuální off-line verze 2.09
  z 30. listopadu 2021

ISBN 978-80-908140-0-4 v knižní distribuci bez aktualizací a distribučního balíčku


Publikace Účetnictví organizací veřejné správy je připravena jako podpůrný produkt usnadňující orientaci v projektu rozšíření funkcí státní pokladny a zavedení účetnictví státu. Komplexně řeší problematiku účetnictví veřejných rozpočtů.

Zahrnuje modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací. Je koncipována jako metodicko-pracovní pomůcka pro každodenní použití (bez zbytečných řečí jde přímo k věci, stručně a výstižně vysvětluje danou problematiku).

Zpracování, při kterém jsou jednotlivá ustanovení vyšší právní normy sloučena s ustanoveními Českých účetních standardů, umožňuje orientaci v aktuálním stavu legislativního rámce bez nutnosti vzájemného porovnávání. Publikace je doplněna také souhrnným účtovým rozvrhem přeneseným do metodiky pro sestavení účetní závěrky i jiných finančních výkazů a chybějící postupy jsou v mezích stávající legislativy vyplněny odpovídajícími účetními standardy.

Veškeré informace potřebné k účinnému finančnímu řízení jsou tak přehledně pohromadě v jednom praktickém balíčku.

Výjimečnost jejich zpracování spočívá především v překlenutí nesystémovosti, kterou trpí národní legislativa, sjednocením do jednoho kompaktního vzájemně propojeného celku. Komplexní zpracování celé problematiky pečlivě řeší všechny detaily a nenásilnou formou poukazuje také na nesrovnalosti, které se zde vyskytují.

Ustanovení publikovaných předpisů (včetně příloh) jsou modifikována tak, aby jim čtenář lépe porozuměl, a jsou doplněna věcnými vysvětlivkami a odkazy na související právní předpisy umístěnými v poznámkách pod čarou. Výrazným charakteristickým rysem celého díla je i nekompromisní preciznost pojmů.

Publikace je sestavena originálním publikačním designem final® Cover Design15, zajišťujícím dokonalou přehlednost, je vybavena postupnými obsahy, rejstříky, unikátním systémem poznámek pod čarou, které jsou skutečně pod čarou na každé straně, nikoli na konci kapitoly či samotné publikace, a disponuje i řadou dalších inovací, které pomáhají rychlejšímu získávání odborných znalostí.

V tomto katalogu najdou především zaměstnanci veřejné správy rychle a jednoduše informace, které potřebují ke své práci (včetně všech relevantních souvislostí), i mnoho inspirace k jejímu dalšímu zkvalitnění. Na těchto základech pak mohou dále stavět v každodenní praxi, což jim v konečném důsledku umožní si předmětnou problematiku lépe osvojovat, snadněji zapamatovat a v neposlední řadě se v ní i lépe orientovat.


Publikaci Účetnictví organizací veřejné správy využijí všechny organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky (kraje a obce), dobrovolné svazky obcí, státní i územní příspěvkové a další účelové organizace hospodařící podle rozpočtových pravidel, jakož i všechny ostatní subjekty vstupující do konsolidačního celku státu. Přínosná může být také pro studenty nebo kohokoli, kdo se zajímá o hospodaření veřejných rozpočtů.

Rozsah obsahu publikace je 4568 stran v širokoúhlém formátu PDF B5 (165 × 240 mm).

Publikace je aktualizována vždy v případě, dojde-li v návaznosti na prováděné legislativní změny k úpravám jejího obsahu (periodická měsíční aktualizace). Počátkem každého kalendářního roku je distribuováno nové vydání zohledňující dosavadní úpravy a sestavené ve znění pro příslušný rozpočtový rok (v rámci periodické aktualizace).

Obsah publikace je rovněž průběžně rozšiřován o další metodickou podporu.

Poskytujeme outsourcing vnitřních předpisů a všechny služby s tím spojené

Pokračovat

Můžete si nás najmout na kompletní správu vnitřních předpisů nebo výkon funkce útvaru hlavní metodiky. V současné době se specializujeme na problematiku sektoru veřejné správy, máme ale velké zkušenosti i ze sektoru finančních institucí a jiných podniků.

Účetnictví organizací veřejné správy není jen pouhou elektronickou publikací. Jedná se o propracovaný informační systém s periodickou aktualizací a souborem aplikací, které lze jednoduše nasadit v prostředí operačního systému Windows.

Zahrnuje aplikaci DeskTopLocalNet distribuovanou v jednom souhrnném distribučním balíčku.

 • Aplikace DeskTop je off-line verze publikace ve formátu PDF určená k použití na samostatných počítačích i mobilních zařízeních nebo v počítačových sítích s operačním systémem Windows prostřednictvím aplikace LocalNet. Podporuje instalaci pro samostatné (lokální) počítače i síťové servery.
 • Aplikace LocalNet je klientská instalace připojení pracovní stanice k síťovému serveru a je součástí serverové instalace aplikace DeskTop. Umožňuje použití aplikace DeskTop pomocí instalovaného přístupového rozhraní v počítačových sítích s operačním systémem Windows (data jsou instalována a aktualizována jen na síťovém serveru a koncoví uživatelé používají aplikaci přes síťové připojení).

Off-line verze publikace podporuje jednoduchou automatizovanou instalaci jednotlivých aktualizací prostřednictvím internetu. Součástí distribučního balíčku je i bezplatný přístup k off-line verzi publikace Přehled platných předpisů České republiky a rozsáhlé portfolio metodických příloh.

Plně podporován je operační systém Windows od verze XP až po verzi 11, včetně serverových i mobilních mutací, a to jak na platformě x86 (32 bit), tak i na platformě x64 (64 bit). Systém Windows RT ani 10 S není podporován.

Kromě celé publikace je možné v aplikaci DeskTopLocalNet otevírat samostatně (v oddělených procesech) i jednotlivé kapitoly, což umožňuje snadnější zacílení tématu na určitou vybranou oblast, stejně tak jako operativní nebo kombinované využití obsahů kapitol a fulltextového vyhledávání.

Publikace je vybavena také strukturovaným interaktivním obsahem, který odkazuje na jednotlivá témata všech kapitol, oddílů, sekcí a částí zahrnutých v publikaci. Tento strukturovaný interaktivní obsah lze aktivovat volbou příslušné nabídky v daném prohlížeči.

Finanční management
veřejné správy

Čtěte dále

průvodce právním rámcem finančního řízení

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Cena včetně daně z přidané hodnoty

Můžete si vybrat ze dvou cenových variant


2990 Kč ročně za jednoho koncového uživatele publikace Účetnictví organizací veřejné správy před započtením slevy.
Cena se platí podle počtu oprávněných koncových uživatelů.

Cena zahrnuje všechny aktualizace uvolňované v průběhu roku, včetně nového vydání publikace pro příslušný rozpočtový rok
(až 12 aktualizací). Při zvýšení počtu oprávněných koncových uživatelů se doplácí jen poměrná část ceny podle zbývajícího počtu kalendářních měsíců zúčtovacího období. Nespotřebované předplatné se nevrací.

Při zrušení registrace zůstává aktualizační servis zachován v plném rozsahu až do konce příslušného zúčtovacího období.

Cenu lze rozložit do bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Splátka se vypočítává vždy k prvnímu dni každého následujícího kalendářního měsíce (1/12, tj. 249 Kč). Při zrušení registrace se doplácí poměrná část ceny podle zbývajícího počtu kalendářních měsíců zúčtovacího období.

Výpočet ceny

 • Celková cena:  Kč, z toho sleva  %
  Cena celkem po slevě (včetně daně z přidané hodnoty):  Kč

990 Kč za aktualizaci pro jednoho koncového uživatele publikace Účetnictví organizací veřejné správy před započtením slevy.
Cena se platí podle počtu oprávněných koncových uživatelů.

Aktualizací se rozumí každá placená periodická aktualizace, včetně nového vydání publikace pro příslušný rozpočtový rok. Méně obsáhlé legislativní změny, aktualizace příloh a jiná drobná vylepšení obsahu publikace jsou distribuovány bezplatně.

První odběr publikace je bezplatný. Při zrušení registrace nebo snížení počtu oprávněných koncových uživatelů, za které dosud nebylo zaplaceno, je však třeba doplatit cenu jedné aktualizace v odpovídajícím rozsahu. Zvýšení počtu oprávněných koncových uživatelů se v ceně projeví až při následující placené aktualizaci.

Výpočet ceny

 • Celková cena:  Kč, z toho sleva  %
  Cena celkem po slevě (včetně daně z přidané hodnoty):  Kč

Množstevní slevy

5 až 910 % 30 až 3450 %
10 až 1420 %35 až 3960 %
15 až 1930 %40 až 4970 %
20 až 2940 %50 a více80 %

Množstevní slevy se započítávají podle počtu oprávněných koncových uživatelů a jsou platné pro obě cenové varianty.


Zakoupení publikace
 • Vyplníte a odešlete registrační formulář; z odeslaného registračního formuláře si stáhnete distribuční balíček publikace.
 • Na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři, vám zašleme aktivační kódy k instalaci publikací zahrnutých v distribučním balíčku.
 • Dodavatelský daňový doklad (fakturu za prvních 12 měsíců, nebo za první měsíc v případě splátkového režimu) ve formátu PDF obdržíte na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři.
 • V případě zvolení ceny za aktualizaci je první odběr publikace bezplatný. Při zrušení registrace nebo snížení počtu oprávněných koncových uživatelů je však třeba doplatit cenu jedné aktualizace.
Použití publikace
 • Informace o uvolňování jednotlivých aktualizací publikace vám zašleme při každé aktualizaci na registrovaný e-mail.
 • Při zvýšení počtu oprávněných koncových uživatelů obdržíte dodavatelský daňový doklad (fakturu s poměrnou částí ceny) ve formátu PDF na registrovaný e-mail.
 • Po uplynutí každých 12 měsíců, nebo počátkem každého měsíce v případě splátkového režimu obdržíte dodavatelský daňový doklad (fakturu) ve formátu PDF na registrovaný e-mail.
 • V případě zvolení ceny za aktualizaci obdržíte dodavatelský daňový doklad (fakturu) ve formátu PDF na registrovaný e-mail pouze při placené aktualizaci publikace.

Použití publikace podléhá všeobecným obchodním podmínkám pro informační systémy (dvoustranná smlouva). Následné změny v počtu oprávněných koncových uživatelů nebo zrušení registrace lze provést zasláním zprávy na e-mail technické podpory s uvedením příslušného požadavku (viz obchodní podmínky). Stejný postup lze zvolit i v případě změn identifikačních údajů apod.


Michal Cipra, autor a projektový manažer cv

Finanční management veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací.

ISSN 2694-8842

Čtěte dále >>
Přehled platných předpisů
České republiky

Chronologicky a věcně uspořádaný přehled platných právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv České republiky od roku 1945 do současnosti.

Elektronická publikace ve formátu CHM s průběžnou týdenní aktualizací v on-line režimu a periodickou měsíční aktualizací v off-line režimu.

ISSN 2570-8015

Čtěte dále >>
Účetnictví státu

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s rozšířeným metodickým obsahem.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací.

PŘIPRAVUJEME

Čtěte dále >>