Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Účetnictví organizací veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Průvodce metodikou finančního účetnictví veřejných rozpočtů. Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s neperiodickou i periodickou aktualizací. Vychází v dubnu 2020.

ISBN 978-80-902657-8-3


Publikace Účetnictví organizací veřejné správy je připravována jako podpůrný produkt usnadňující orientaci v projektu rozšíření funkcí státní pokladny a zavedení účetnictví státu. Komplexně řeší problematiku účetnictví veřejných rozpočtů.

Zahrnuje modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací. Je koncipována jako metodicko-pracovní pomůcka pro každodenní použití (bez zbytečných řečí jde přímo k věci, stručně a výstižně vysvětluje danou problematiku).

Zpracování, při kterém jsou jednotlivá ustanovení vyšší právní normy sloučena s ustanoveními Českých účetních standardů, umožňuje orientaci v aktuálním stavu legislativního rámce bez nutnosti vzájemného porovnávání. Publikace je doplněna i souhrnným účtovým rozvrhem a chybějící postupy jsou v mezích stávající legislativy vyplněny odpovídajícími účetními standardy.

Veškeré informace potřebné k účinnému finančnímu řízení jsou tak přehledně pohromadě v jednom praktickém balíčku.

Výjimečnost jejich zpracování spočívá především v překlenutí nesystémovosti, kterou trpí národní legislativa, sjednocením do jednoho kompaktního vzájemně propojeného celku. Komplexní zpracování celé problematiky pečlivě řeší všechny detaily a nenásilnou formou poukazuje také na nesrovnalosti, které se zde vyskytují.

Ustanovení publikovaných předpisů (včetně příloh) jsou modifikována tak, aby jim čtenář lépe porozuměl, a jsou doplněna věcnými vysvětlivkami a odkazy na související právní předpisy umístěnými v poznámkách pod čarou. Výrazným charakteristickým rysem celého díla je i nekompromisní preciznost pojmů.

Publikace je sestavena originálním publikačním designem final® Cover Design15, zajišťujícím dokonalou přehlednost, je vybavena postupnými obsahy, rejstříky, unikátním systémem poznámek pod čarou, které jsou skutečně pod čarou na každé straně, nikoli na konci kapitoly či samotné publikace, a disponuje i řadou dalších inovací, které pomáhají rychlejšímu získávání odborných znalostí.

V tomto manuálu najdou zaměstnanci veřejné správy rychle a jednoduše informace, které potřebují ke své práci, a to včetně všech relevantních souvislostí. Na těchto základech pak mohou dále stavět v každodenní praxi, což jim v konečném důsledku umožní si předmětnou problematiku lépe osvojovat, snadněji zapamatovat a v neposlední řadě se v ní i lépe orientovat.


Publikaci Účetnictví organizací veřejné správy využijí všechny organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky (kraje a obce), dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, státní i územní příspěvkové a další účelové organizace hospodařící podle rozpočtových pravidel, jakož i všechny ostatní subjekty vstupující do konsolidačního celku státu. Přínosná může být také pro studenty nebo kohokoli, kdo se zajímá o hospodaření veřejných rozpočtů.

Rozsah obsahu publikace je cca 4000 stran v širokoúhlém formátu PDF B5 (165 × 240 mm).

Publikace bude aktualizována vždy v případě, dojde-li v návaznosti na prováděné legislativní změny k úpravám jejího obsahu (placená neperiodická aktualizace). Počátkem každého kalendářního roku bude distribuováno nové vydání zohledňující dosavadní úpravy a sestavené ve znění pro příslušný rozpočtový rok (placená periodická aktualizace).

V průběhu roku mohou být uvolňovány i bezplatné neperiodické aktualizace, zejména bude-li se jednat o různé opravy nebo jiná drobná vylepšení obsahu publikace (včetně méně rozsáhlých legislativních změn).

Poskytujeme outsourcing vnitřních předpisů a všechny služby s tím spojené

Pokračovat

Můžete si nás najmout na kompletní správu vnitřních předpisů nebo výkon funkce útvaru hlavní metodiky. V současné době se specializujeme na problematiku sektoru veřejné správy, máme ale velké zkušenosti i ze sektoru finančních institucí a jiných podniků.

Účetnictví organizací veřejné správy není jen pouhou elektronickou publikací. Jedná se o propracovaný informační systém s neperiodickou i periodickou aktualizací a souborem aplikací, které lze jednoduše nasadit v prostředí operačního systému Windows.

Zahrnuje aplikaci DeskTopLocalNet distribuovanou v jednom souhrnném distribučním balíčku.

 • Aplikace DeskTop je off-line verze publikace ve formátu PDF určená k použití na samostatných počítačích i mobilních zařízeních nebo v počítačových sítích s operačním systémem Windows prostřednictvím aplikace LocalNet. Podporuje instalaci pro samostatné (lokální) počítače i síťové servery.
 • Aplikace LocalNet je klientská instalace připojení pracovní stanice k síťovému serveru a je součástí serverové instalace aplikace DeskTop. Umožňuje použití aplikace DeskTop pomocí instalovaného přístupového rozhraní v počítačových sítích s operačním systémem Windows (data jsou instalována a aktualizována jen na síťovém serveru a koncoví uživatelé používají aplikaci přes síťové připojení).

Off-line verze publikace podporuje jednoduchou automatizovanou instalaci jednotlivých aktualizací prostřednictvím internetu. Součástí distribučního balíčku je i bezplatný přístup k publikaci Přehled platných předpisů České republiky.

Plně podporován je operační systém Windows od verze XP až po verzi 10, včetně serverových i mobilních mutací, a to jak na platformě x86 (32 bit), tak i na platformě x64 (64 bit). Systém Windows RT ani 10 S není podporován.

Publikace je vybavena strukturovaným interaktivním obsahem, který odkazuje na jednotlivá témata všech kapitol, oddílů, sekcí a částí zahrnutých v publikaci. Tento strukturovaný interaktivní obsah lze aktivovat volbou příslušné nabídky v daném prohlížeči.

Kromě celé publikace je možné v aplikaci DeskTopLocalNet otevírat samostatně (v oddělených procesech) i jednotlivé kapitoly. To umožňuje snadnější zacílení tématu na určitou vybranou oblast, stejně tak jako operativní nebo kombinované využití obsahů kapitol a fulltextového vyhledávání.

Finanční management
veřejné správy

Čtěte dále

průvodce právním rámcem finančního řízení

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Cena včetně daně z přidané hodnoty

990 Kč za aktualizaci pro jednoho koncového uživatele publikace Účetnictví organizací veřejné správy před započtením slevy.
Cena se platí podle počtu oprávněných koncových uživatelů.

Aktualizací se rozumí každá placená neperiodická aktualizace a každé nové vydání publikace (placená periodická aktualizace) v souladu s obchodními podmínkami. První odběr publikace je bezplatný. Při odstoupení od smlouvy (zrušení aktualizačního sevisu) je však třeba doplatit cenu jedné aktualizace.

V průběhu roku mohou být uvolňovány i bezplatné neperiodické aktualizace, zejména bude-li se jednat o různé opravy nebo jiná drobná vylepšení obsahu publikace (včetně méně rozsáhlých legislativních změn). Součástí distribučního balíčku je i bezplatný přístup k publikaci Přehled platných předpisů České republiky.

Množstevní slevy

5 až 910 % 30 až 3450 %
10 až 1420 %35 až 3960 %
15 až 1930 %40 až 4970 %
20 až 2940 %50 a více80 %

Množstevní slevy se započítávají podle počtu oprávněných koncových uživatelů.

Výpočet ceny

 • Celková cena:  Kč, z toho sleva  %
  Cena celkem po slevě (včetně daně z přidané hodnoty):  Kč

Zakoupení publikace
 • Vyplníte a odešlete registrační formulář; z odeslaného registračního formuláře si stáhnete distribuční balíček publikace.
 • Na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři, vám zašleme aktivační kód k instalaci publikace.
 • První odběr publikace je bezplatný. Při odstoupení od smlouvy (zrušení aktualizačního sevisu) je však třeba doplatit cenu jedné aktualizace.
Použití publikace
 • Na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři, obdržíte při placené aktualizaci publikace k proplacení dodavatelský daňový doklad (fakturu) ve formátu PDF.
 • Informace o uvolňování jednotlivých aktualizací publikace obdržíte na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři.
 • Aktualizace off-line verze publikace je snadná a rychlá; probíhá prostřednictvím internetu.

Použití publikace podléhá všeobecným obchodním podmínkám pro informační systémy (dvoustranná smlouva). Následné změny v počtu oprávněných koncových uživatelů nebo zrušení aktualizačního servisu lze provést zasláním zprávy na e-mail technické podpory s uvedením příslušného požadavku (viz obchodní podmínky). Stejný postup lze zvolit i v případě změn identifikačních údajů apod.


Michal Cipra, autor a projektový manažer cv

Finanční management veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s neperiodickou i periodickou aktualizací. Vychází v dubnu 2020.

ISBN 978-80-902657-7-6

Čtěte dále >>
Přehled platných předpisů
České republiky

Chronologicky a věcně uspořádaný přehled platných právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv České republiky od roku 1945 do současnosti.

Elektronická publikace ve formátu CHM s průběžnou týdenní aktualizací v on-line režimu a periodickou měsíční aktualizací v off-line režimu. Připravena k okamžitému odběru.

ISSN 2570-8015

Čtěte dále >>
Účetnictví finančních institucí 2017

Modifikovaná znění předpisů platných k 31. prosinci 2017 (včetně implementace pro přechodné období) přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Připravena k okamžitému odběru.

ISBN 978-80-902657-6-9

Čtěte dále >>