Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Účetnictví finančních
institucí 2017

Informace k instalaci, údržbě, aktualizaci a technické poznámky k publikaci

Aplikace publikace Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí 2017 je určena pro operační systém Windows. Plně podporován je operační systém Windows od verze XP až po verzi 10, včetně serverových i mobilních mutací, a to jak na platformě x86 (32 bit), tak i na platformě x64 (64 bit). Systém Windows RT ani 10 S není podporován.


Po zakoupení publikace se instalace provádí z instalačního rozhraní final® Interface, které se spouští rozbalením distribučního balíčku publikace příkazem UBFI.exe.

Instalační rozhraní se spustí automaticky po rozbalení distribučního balíčku. Z rozbaleného distribučního balíčku lze jinak instalační rozhraní spustit příkazem INSTALL.exe. Standardně se distribuční balíček rozbaluje ve složce dočasných souborů operačního systému Windows.

Kontakty technické podpory

Tel.: 271 913 505
Tel.: 724 162 047

E-mail: [není zapnuta funkce JavaScript]

Z obsahu stránky


Instalace pro lokální počítač

Instalace publikace pro lokální počítač se provádí spuštěním instalačního balíčku aplikace DeskTop.

Zahájení instalační procedury aplikace DeskTop vyžaduje aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá v 6 základních krocích:

Instalační procedura umístí na plochu a do nabídky Start operačního systému Windows skupinu zástupců pro snadné spouštění jednotlivých komponentů publikace. Otevírat je možné nejen celou publikaci, ale ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows samostatně i jednotlivé kapitoly.

Občas se při instalaci na některých strojích může stát, že se na ploše operačního systému Windows nevytvoří složka Final Applications nebo se nezobrazí správně ikona zástupce publikace. V takovém případě pomůže provést po ukončení instalační procedury odhlášení uživatele z operačního systému Windows a opětovné přihlášení, anebo restartovat operační systém Windows.

Následná údržba publikace se provádí prostřednictvím zástupce Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí 2017 – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows, a to pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup. Údržba publikace může vyžadovat připojení k internetu.

Následná aktualizace publikace se provádí

  • prostřednictvím zástupce Aktualizace aplikace DeskTop ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows,
  • nebo prostřednictvím zástupce Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí 2017 – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows,

a to pomocí správce aktualizací programu final® Smart Setup. Aktualizace publikace vyžaduje připojení k internetu.


Údržba

Údržba aplikace DeskTop se provádí pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

K dispozici jsou tyto operace pro údržbu:

  • Změnit dosavadní instalační konfiguraci,
  • Opravit nebo AKTUALIZOVAT,
  • Odstranit všechny komponenty.

Operace Změnit dosavadní instalační konfiguraci umožňuje měnit volbu jednotlivých komponentů, tj. nahradit dosavadní instalační konfiguraci novým nastavením. Volba komponentů se provádí zaškrtnutím nebo odškrtnutím příslušných položek v zobrazeném seznamu. Instalační procedura provede úpravu instalační konfigurace plně automatizovaně, tj. data, případně zástupce pro spouštění jednotlivých komponentů, přidá nebo naopak odebere, a to včetně všech vzájemných vazeb.

Operace Opravit nebo AKTUALIZOVAT zachová dosavadní instalační konfiguraci, avšak data budou opravena nebo nahrazena novější verzí. Tato operace se provádí vždy v případě, pokud dojde k poškození instalační konfigurace například nechtěným smazáním některých součástí.

Operace Odstranit všechny komponenty zruší dosavadní instalační konfiguraci v plném rozsahu a všechny dosud instalované komponenty bez náhrady odstraní. Tato operace se provádí pouze při odinstalaci publikace.

V případě přemísťování aplikace DeskTop na jinou adresu (například jinou cílovou diskovou jednotku, jiný adresář apod.) je třeba provést nejdříve její odinstalaci a poté novou instalaci.

Údržba nevyžaduje aktivační kód a probíhá ve 3 až 4 základních krocích:

Údržba aplikace DeskTop může vyžadovat připojení k internetu. Pokud dojde k vydání nové verze publikace, může být zpravidla nutné před provedením údržby aplikace DeskTop provést nejdříve její aktualizaci. Aktualizace publikace vyžaduje připojení k internetu.


Aktualizace

Instalační procedura aplikace DeskTop podporuje automatizovanou správu aktualizací podle jednotlivých verzí.

Jestliže je k dispozici novější verze publikace, než která se právě nachází v operačním systému Windows, spustí se po aktivaci instalační procedury správce aktualizací programu final® Smart Setup a umožní provést automatizovanou aktualizaci na novější verzi.

Jestliže novější verze publikace není k dispozici, spustí se po aktivaci instalační procedury správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Zahájení instalační procedury automatizované aktualizace může vyžadovat aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá ve 3 základních krocích:

Pokud dojde ke změně aktivačního kódu, tj. nový aktivační kód je rozdílný od aktivačního kódu předchozí instalace, vyžaduje zahájení instalační procedury automatizované aktualizace aktivační kód.


Odinstalace

Odinstalaci aplikace DeskTop lze provést také prostřednictvím zástupce Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí 2017 – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows, nebo pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup operací Odstranit všechny komponenty.

Odinstalace nevyžaduje aktivační kód a probíhá ve 2 nebo 3 základních krocích:

Po odinstalaci mohou zůstat některé součásti publikace neodstraněny, zejména vlivem používání jednotlivých aplikací nebo sdílení souborů. Může se jednat především o pracovní adresář v cílovém umístění (standardně Final Books) a složku Final Applications na ploše nebo v nabídce Start operačního systému Windows. V takovém případě je nutné tyto součásti odstranit ručně.

Tipy a triky

Publikace ve formátu PDF vyžadují Adobe Acrobat Reader nebo kompatibilní prohlížeč. Jestliže takový prohlížeč nemáte k dispozici, použijte Adobe Acrobat Reader DC.

Publikace je vybavena strukturovaným interaktivním obsahem, který odkazuje na jednotlivá témata všech kapitol, oddílů, sekcí a částí zahrnutých v publikaci. Strukturovaný interaktivní obsah lze aktivovat volbou příslušné nabídky v daném prohlížeči.